Соціально-побутова драма з життя театральних акторів «талан»

Мета: ознайомити учнів зі змістом соціально-побутової Драми «Талан», її проблематикою; дати характерис­тику образів персонажів твору; обґрунтувати місце М. Старицького в історії української літератури, ви­ховувати розуміння загальнолюдських цінностей, любов і повагу до творчості письменника. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання: портрет М. Заньковецької, епіграф до уроку, пам’ят­ка «Засоби творення образу людини», орієнтовний план-характеристика. Я думаю, що моя сила найбільша у драмі. М.

Старицький ХІД УРОКУ І. ОрганізаційнийМомент Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань 1. Тренінг «Роздуми вголос» Як ви розумієте поняття «любов і кохання»? 2. Створення «асоціативного куща» до слова «кохання» Кохання — диво — казка — взаєморозуміння — сила, більша за життя — фізична близькість — вир почуттів — виправдання гріха — трагедія — щастя — ... ІV. СприйняттяТаЗасвоєнняНавчальногоМатеріалу 1. Вступне слово «Я думаю, що моя сила найбільша у драмі»,— писав М. Ста­рицький І. Франкові. Драматург написав більш як 30 п’єс ори­гінальних (на запозичені сюжети популярних прозових творів) І ґрунтовно перероблених сценічних драм інших авторів. Серед оригінальних творів письменника найвищої оцінки заслуговують соціально-психологічні драми «Не судилось» («Панське болото») (1881), «Талан» (1893), «У темряві» (1892), «Крест жизни» (1901), соціально-побутова «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1887).

Їм притаманна актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірність характерів, зв’язок із фольклорно-етнографічною культурною традицією, яскрава сценічність. Життя українського пореформеного міста й села, побутування різних суспільних шарів і прошарків, їх взаємодію показано тут правдиво й глибоко. 2. Повторення відомостей з теорії літератури Драма — 1.

Один із основних родів художньої літератури, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії са­мих персонажів. 2. Один із жанрів драматичного роду, поряд із ко­медією, трагедією, це п’єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. 3. Аналіз драми «Талан» Драму «Талан» М. Старицький присвятив Марії Заньковець-кій — видатній акторці, яка високо піднесла українське сценічне мистецтво. «Цікаво знати» (див. додаток) У драмі «Талан» М. Старицький ставить і розв’язує з демо­кратичних позицій низку важливих на той час проблем, зокрема таких, як доля митця в буржуазному суспільстві, ставлення цього суспільства до митця перед народом та боротьба за реалістичні шляхи розвитку мистецтва.

Події, змальовані в драмі, відбуваються в добре відомому для Старицького мистецькому світі. Чудово знаючи стан театральних справ на Україні, добре розуміючи велике значення сценічного мистецтва в житті народу, драматург правдиво відтворив важкі умови життя та праці акторів українських театрів. Він пока­зав, що причиною цього було буржуазно-поміщицьке суспільство з його антигуманними законами життя та розтлінною мораллю. Старицький уперше в українській літературі порушив тему життя та творчих буднів українських акторів. Ця п’єса, як за­значає автор у назві, «Із побиту малоруських акторів».

Драматург зображує діяльність прогресивних митців, що праг­нуть своєю сценічною працею вірно служити народові. Борючися проти апологетів безідейного мистецтва, мистецтва для розваги, вони захищають основні принципи реалістичного, народного театру, Його могутню соціально-виховну роль.

Такими є Степан Безрод-ний, Марко Жалівницький, Ганна Кулішевич та інші актори. До належить і молода талановита актриса Марія Лучицька. У театрі Лучицька веде тривалу боротьбу проти сваволі та інтриг з боку бездарної артистки Катерини Квятковської, дес­потичного антрепренера трупи Юрія Котенка, продажного ре­портера газети Аврама Юрковича та інших. Усі вони не тільки заважають творчій праці актриси, але й прискорюють її трагіч­ний кінець. Трагічна смерть артистки — типове явище у класовому то­дішньому суспільстві, панівні кола якого вороже ставились як до справжнього мистецтва, так і до талановитих діячів сцени. 4. Бесіда за змістом драми «Талан» • Яким епізодом автор розпочинає першу дію?

• Якими у творі показані майстри сцени, підсобні робітники, га­зетярі? • Коли вперше ми знайомимося з драматичною актрисою Ма­рією Лучицькою? • Яке враження вона на вас справила?

• Чому стара няня вважає Квітку гідною парою Лучіцькій? • Чого не може вибачити акторка Квітці, якого колись дуже лю­била? • Чому зрада мистецтва найбільше дошкуляє Марії Лучицькій? 5. Читання уривків п’єси за ролями 6. Літературна гра «Найуважніший читач» 1.

«Людину-то я чую… От ви мені дорогі не талантом своїм, не тим, що на його збирається люд, а своєю ясною вірою у лю­дей і в святу справу, своєю чистотою, як кришталь, душею». Говорить Лучицькій… (Безродний) 2. «Ні, голубко: і він, і я… як брат і сестра, як друзі… Про ко­хання не може бути й речі».

Про кого говорить Лучицька? (Про Жалівницького) 3.

«Ні, я вірю в сцену! Я вірю в її високу вагу: вона мене лас­кою відігріла, і я мушу їй послужити! »… Хто кому говорить? (Лучицька Квітці) 4. «У нас тепер мода на Лучицьку, і мода найбільше у режисера» Говорить (Квятковська), Звертаючись до (Юрковича). 5. «…зрадила діло велике ради свого власного серця, і мене моя зрада зрадою ж і б’є!

»… Говорить (Лучицька), Звертаючись до (Палажки). 7. Характеристика образів персонажів Слово вчителя У драмі «Талан» основну увагу драматург зосереджує на все­бічному розкритті образу Лучицької, на показі її сценічного та особистого життя. Інші персонажі зображені блідніше: вони власне підпорядковані більш широкому розкриттю образу голов­ної героїні твору. Користуючись великим успіхом на сцені, Лучицька прагне до особистого щастя, не розуміючи того, що воно для неї можливе лише в натхненній творчій праці на користь народу. Робота з пам’яткою (Учні за пам’яткою характеризують образ Марії Лучицької.) Пам’ятка «Засоби творення образу людини»: • зовнішній вигляд (портрет); • психологічний аналіз; • характер персонажа; • пряма авторська характеристика; • характеристика героя іншими персонажами; • порівняння героя з іншими персонажами, їх протиставлення; • зображення умов, у яких живе й діє персонаж (інтер’єр); • зображення соціального оточення, суспільства, яке має вплив на формування характеру; • художня деталь; • наявність або відсутність прототипу. Складання плану-характеристики (Учні самостійно складають план-характеристику Марії Лучицької.) Орієнтовний план-характеристика: 1.

Марія Лучицька — центральна постать драми «Талан». 2. Зовнішній вигляд.

3. Риси характеру: А) чиста, цілісна натура; Б) надзвичайна виразність і емоційність; В) душевна сила й доброта. 4. Нещасливе кохання. 5. Талановита акторка.

6. Нелегке акторське життя. 7. Ставлення інших персонажів до героїні: А) щире співчуття, любов друзів; Б) цькування преси, брудні закулісні інтриги. 8. Загибель молодості, краси, таланту. 9. Чим приваблює цей образ? Слово вчителя Марія Лучицька прагне нести світло мистецтва глядачам, ви­ховувати їх картинами народного життя, звичаїв, обрядів, багат­ством і красою рідної поезії і мови, підносити національну свідо­мість і знедолених низів, і зденаціоналізованої верхівки. Однак їй на заваді стоять бездарна акторка Квятковська, деспотичний антрепренер Костенко, продажний журналіст Юркович.

На де­який час актриса, вийшовши заміж за поміщика Квітку, зали­шила сцену, однак ні спокою, ні рівноваги не знайшла в домі чоловіка. М.

Старицький у драмі визначає роль і місце творчої інтелі­генції в житті нації. Такими є Степан Безродний, Марко Жалів-ницький, Ганна Кулішевич, Роман Лемішка та інші. Учні в класі розподілені за варіантами. Кожен варіант складає план-характеристику персонажу драми, потім усно за планом характеризує його. 8. Значення драми «Талан». Повідомлення учнів 1-й учень. П’єса «Талан» не позбавлена окремих мелодра­матичних прийомів, і все ж її можна вважати одним із кращих зразків жанру соціально-психологічної драми в українській лі­тературі.

Як режисер Старицький виходив із засад правдивості, життєвості, поваги до слова — одного із найважливіших засобів творення сценічного образу. Розвиваючи традиції О. Островського в зображенні життя акторів провінційного театру, він у драмі «Талан» не тільки показав актора як виразника морального по­тенціалу народу, а й зробив наступний крок у художній розробці проблеми інтелігенції та народу. Продовжуючи типологічний ряд образів жінок, які ведуть не­рівну боротьбу за особисту гідність, Лучицька багато в чому повто­рює їхню долю. Але, на відміну від них, із життя йде не тільки не зломленою, а в момент найвищого творчого злету. 2-й учень. Правдиво змальовуючи нелегкий акторський побут, Старицький не тільки торкнувся драматичного становища україн­ського театру.

Страницы: 1 2

Если вам понравилось готовое домашнее задание по литературе по теме: Соціально-побутова драма з життя театральних акторів «талан» мы скажем спасибо, если вы разместите ссылку в вашей социальной сети.

Тематические работы

  • Українська драматургія і театр 70–90-х рр. Хіх ст
  • Мета: перевірити рівень знань та вмінь школярів із зазначеної теми; розвивати логічне й образне мислення; виховувати в десятикласників уважність, організо­ваність, самостійність. Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь та навичок. Обладнання: різнорівневі завдання. ХІД УРОКУ І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів, ЗабезпеченняЕмоційноїГотовностіДоУроку Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5 б.,
  • Сценічна доля п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка»
  • «Наталка Полтавка» — перший драматичний твір нової української літератури, який, за влучним висловом Івана Карпенка-Карого, є «праматір'ю українського народного театру». П'єсу написав Іван Котляревський у 1819 Р., і вона відразу ж була поставлена у Полтаві за участю відомого актора Михайла Щепкіна. Із цього часу починається сценічне життя «Наталки Полтавки», яка
  • Старицький Михайло Петрович
  • Дата народження - 14 грудня - 1840 Дата смерті - 27 квітня - 1904 Старицький Михайло Петрович народився 14 грудня 1840р. у родині дрібного поміщика-дворянина, відставного ротмістра в із Кліщинці на Полтавщині. Рано осиротівши, виховувався під опікою дядько - В. Лисеняти, двоюрідного брата його матері, батька славетного українського композитора Миколи
  • Творчий доробок – Михайло Старицький
  • Михайло Старицький належить до тих постатей в історії вітчизняної культури, які викликають подив і шану розмаїттям таланту: він увійшов в історію як поет і драматург, прозаїк і перекладач, організатор театральної справи — режисер, актор, керівник театральних труп, активний громадський діяч. Поезія. Серед письменницького доробку М. Старицького окреме місце належить поетичній спадщині,
  • Література 70–90-Х років віх ст. І. Нечуй-Левицький. Панас мирний. І. Карпенко-Карий
  • Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з цієї теми; Розвивати вміння десятикласників аналізувати ху­дожні твори; творчі здібності учнів; виховувати са­мостійність та наполегливість у роботі. Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. Обладнання: різнорівневі завдання. ХІД УРОКУ І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ОголошенняТемиЙМетиУроку Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5
Размещено в разделе: Учебные программы

Литература в школе

РОССИЯ И РУССКИЙ...

РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД В ПОЭМЕ Н. В.ГОГОЛЯ "МЕРТВЫЕ ДУШИРусь, куда ж несешься ты? ...

Критическое изображение армейского...

ДействиеЖизни,Офицеры стараются придумать для себя какое-то побочное занятие. Для большинства это, конечно, пьянство и ...

Порок под личиной...

Порок под личиной добродетели Когда пытаешься охватить мысленным взором все бесконечное количество сатирических персонажей, ...

Мертвые души в...

"Мертвые душив поэме Гоголя. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души- величайшее произведение мировой литературы. ...

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА...

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТАРоман Булгакова "Мастер и Маргаритабыл опубликован в 1966-1967 ...


Самое читаемое

Учителям, школьникам и...

Verlibr.com содержит тесты по русскому языку и разделы по истории русской письменности. Поэтические загадки, ...

Уроки жизни в...

Уроки жизни в сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб» Цель: заинтересовать биографией ...

Тема життя й...

Тема життя й смерті в романі Л. Н. Толстого «Війна й мир» Однієї із самих ...

Любов і дружба...

мета: продовжити читання казки, розкрити поняття «любов» і «дружба», порівняти, як їх розуміють герої ...

Головні життєві цінності...

Мета: з’ясувати, які життєві цінності вважає головними автор казки; провести літературні паралелі; засвоїти терміни ...

Літературознавство й лінгвістика

Гарна книга - та, у якій автор говорить те, що повинне, не говорить того, ...

Текст як поняття...

Немає слова, що було б так замашисто, жваво, так виривалося б з-під самого серця, ...

Автор и идейно-смысловая...

Глаза читателя более строгие судьи, чем уши слушателя. Вольтер Автор и идейно-смысловая сторона искусства ...