Соціально-побутова драма з життя театральних акторів «талан»

Мета: ознайомити учнів зі змістом соціально-побутової Драми «Талан», її проблематикою; дати характерис­тику образів персонажів твору; обґрунтувати місце М. Старицького в історії української літератури, ви­ховувати розуміння загальнолюдських цінностей, любов і повагу до творчості письменника. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання: портрет М. Заньковецької, епіграф до уроку, пам’ят­ка «Засоби творення образу людини», орієнтовний план-характеристика. Я думаю, що моя сила найбільша у драмі. М.

Старицький ХІД УРОКУ І. ОрганізаційнийМомент Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань 1. Тренінг «Роздуми вголос» Як ви розумієте поняття «любов і кохання»? 2. Створення «асоціативного куща» до слова «кохання» Кохання — диво — казка — взаєморозуміння — сила, більша за життя — фізична близькість — вир почуттів — виправдання гріха — трагедія — щастя — ... ІV. СприйняттяТаЗасвоєнняНавчальногоМатеріалу 1. Вступне слово «Я думаю, що моя сила найбільша у драмі»,— писав М. Ста­рицький І. Франкові. Драматург написав більш як 30 п’єс ори­гінальних (на запозичені сюжети популярних прозових творів) І ґрунтовно перероблених сценічних драм інших авторів. Серед оригінальних творів письменника найвищої оцінки заслуговують соціально-психологічні драми «Не судилось» («Панське болото») (1881), «Талан» (1893), «У темряві» (1892), «Крест жизни» (1901), соціально-побутова «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1887).

Їм притаманна актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірність характерів, зв’язок із фольклорно-етнографічною культурною традицією, яскрава сценічність. Життя українського пореформеного міста й села, побутування різних суспільних шарів і прошарків, їх взаємодію показано тут правдиво й глибоко. 2. Повторення відомостей з теорії літератури Драма — 1.

Один із основних родів художньої літератури, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії са­мих персонажів. 2. Один із жанрів драматичного роду, поряд із ко­медією, трагедією, це п’єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. 3. Аналіз драми «Талан» Драму «Талан» М. Старицький присвятив Марії Заньковець-кій — видатній акторці, яка високо піднесла українське сценічне мистецтво. «Цікаво знати» (див. додаток) У драмі «Талан» М. Старицький ставить і розв’язує з демо­кратичних позицій низку важливих на той час проблем, зокрема таких, як доля митця в буржуазному суспільстві, ставлення цього суспільства до митця перед народом та боротьба за реалістичні шляхи розвитку мистецтва.

Події, змальовані в драмі, відбуваються в добре відомому для Старицького мистецькому світі. Чудово знаючи стан театральних справ на Україні, добре розуміючи велике значення сценічного мистецтва в житті народу, драматург правдиво відтворив важкі умови життя та праці акторів українських театрів. Він пока­зав, що причиною цього було буржуазно-поміщицьке суспільство з його антигуманними законами життя та розтлінною мораллю. Старицький уперше в українській літературі порушив тему життя та творчих буднів українських акторів. Ця п’єса, як за­значає автор у назві, «Із побиту малоруських акторів».

Драматург зображує діяльність прогресивних митців, що праг­нуть своєю сценічною працею вірно служити народові. Борючися проти апологетів безідейного мистецтва, мистецтва для розваги, вони захищають основні принципи реалістичного, народного театру, Його могутню соціально-виховну роль.

Такими є Степан Безрод-ний, Марко Жалівницький, Ганна Кулішевич та інші актори. До належить і молода талановита актриса Марія Лучицька. У театрі Лучицька веде тривалу боротьбу проти сваволі та інтриг з боку бездарної артистки Катерини Квятковської, дес­потичного антрепренера трупи Юрія Котенка, продажного ре­портера газети Аврама Юрковича та інших. Усі вони не тільки заважають творчій праці актриси, але й прискорюють її трагіч­ний кінець. Трагічна смерть артистки — типове явище у класовому то­дішньому суспільстві, панівні кола якого вороже ставились як до справжнього мистецтва, так і до талановитих діячів сцени. 4. Бесіда за змістом драми «Талан» • Яким епізодом автор розпочинає першу дію?

• Якими у творі показані майстри сцени, підсобні робітники, га­зетярі? • Коли вперше ми знайомимося з драматичною актрисою Ма­рією Лучицькою? • Яке враження вона на вас справила?

• Чому стара няня вважає Квітку гідною парою Лучіцькій? • Чого не може вибачити акторка Квітці, якого колись дуже лю­била? • Чому зрада мистецтва найбільше дошкуляє Марії Лучицькій? 5. Читання уривків п’єси за ролями 6. Літературна гра «Найуважніший читач» 1.

«Людину-то я чую… От ви мені дорогі не талантом своїм, не тим, що на його збирається люд, а своєю ясною вірою у лю­дей і в святу справу, своєю чистотою, як кришталь, душею». Говорить Лучицькій… (Безродний) 2. «Ні, голубко: і він, і я… як брат і сестра, як друзі… Про ко­хання не може бути й речі».

Про кого говорить Лучицька? (Про Жалівницького) 3.

«Ні, я вірю в сцену! Я вірю в її високу вагу: вона мене лас­кою відігріла, і я мушу їй послужити! »… Хто кому говорить? (Лучицька Квітці) 4. «У нас тепер мода на Лучицьку, і мода найбільше у режисера» Говорить (Квятковська), Звертаючись до (Юрковича). 5. «…зрадила діло велике ради свого власного серця, і мене моя зрада зрадою ж і б’є!

»… Говорить (Лучицька), Звертаючись до (Палажки). 7. Характеристика образів персонажів Слово вчителя У драмі «Талан» основну увагу драматург зосереджує на все­бічному розкритті образу Лучицької, на показі її сценічного та особистого життя. Інші персонажі зображені блідніше: вони власне підпорядковані більш широкому розкриттю образу голов­ної героїні твору. Користуючись великим успіхом на сцені, Лучицька прагне до особистого щастя, не розуміючи того, що воно для неї можливе лише в натхненній творчій праці на користь народу. Робота з пам’яткою (Учні за пам’яткою характеризують образ Марії Лучицької.) Пам’ятка «Засоби творення образу людини»: • зовнішній вигляд (портрет); • психологічний аналіз; • характер персонажа; • пряма авторська характеристика; • характеристика героя іншими персонажами; • порівняння героя з іншими персонажами, їх протиставлення; • зображення умов, у яких живе й діє персонаж (інтер’єр); • зображення соціального оточення, суспільства, яке має вплив на формування характеру; • художня деталь; • наявність або відсутність прототипу. Складання плану-характеристики (Учні самостійно складають план-характеристику Марії Лучицької.) Орієнтовний план-характеристика: 1.

Марія Лучицька — центральна постать драми «Талан». 2. Зовнішній вигляд.

3. Риси характеру: А) чиста, цілісна натура; Б) надзвичайна виразність і емоційність; В) душевна сила й доброта. 4. Нещасливе кохання. 5. Талановита акторка.

6. Нелегке акторське життя. 7. Ставлення інших персонажів до героїні: А) щире співчуття, любов друзів; Б) цькування преси, брудні закулісні інтриги. 8. Загибель молодості, краси, таланту. 9. Чим приваблює цей образ? Слово вчителя Марія Лучицька прагне нести світло мистецтва глядачам, ви­ховувати їх картинами народного життя, звичаїв, обрядів, багат­ством і красою рідної поезії і мови, підносити національну свідо­мість і знедолених низів, і зденаціоналізованої верхівки. Однак їй на заваді стоять бездарна акторка Квятковська, деспотичний антрепренер Костенко, продажний журналіст Юркович.

На де­який час актриса, вийшовши заміж за поміщика Квітку, зали­шила сцену, однак ні спокою, ні рівноваги не знайшла в домі чоловіка. М.

Старицький у драмі визначає роль і місце творчої інтелі­генції в житті нації. Такими є Степан Безродний, Марко Жалів-ницький, Ганна Кулішевич, Роман Лемішка та інші. Учні в класі розподілені за варіантами. Кожен варіант складає план-характеристику персонажу драми, потім усно за планом характеризує його. 8. Значення драми «Талан». Повідомлення учнів 1-й учень. П’єса «Талан» не позбавлена окремих мелодра­матичних прийомів, і все ж її можна вважати одним із кращих зразків жанру соціально-психологічної драми в українській лі­тературі.

Як режисер Старицький виходив із засад правдивості, життєвості, поваги до слова — одного із найважливіших засобів творення сценічного образу. Розвиваючи традиції О. Островського в зображенні життя акторів провінційного театру, він у драмі «Талан» не тільки показав актора як виразника морального по­тенціалу народу, а й зробив наступний крок у художній розробці проблеми інтелігенції та народу. Продовжуючи типологічний ряд образів жінок, які ведуть не­рівну боротьбу за особисту гідність, Лучицька багато в чому повто­рює їхню долю. Але, на відміну від них, із життя йде не тільки не зломленою, а в момент найвищого творчого злету. 2-й учень. Правдиво змальовуючи нелегкий акторський побут, Старицький не тільки торкнувся драматичного становища україн­ського театру.

Страницы: 1 2

Если вам понравилось готовое домашнее задание по литературе по теме: Соціально-побутова драма з життя театральних акторів «талан» мы скажем спасибо, если вы разместите ссылку в вашей социальной сети.

Тематические работы

  • Українська драматургія і театр 70–90-х рр. Хіх ст
  • Мета: перевірити рівень знань та вмінь школярів із зазначеної теми; розвивати логічне й образне мислення; виховувати в десятикласників уважність, організо­ваність, самостійність. Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь та навичок. Обладнання: різнорівневі завдання. ХІД УРОКУ І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів, ЗабезпеченняЕмоційноїГотовностіДоУроку Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5 б.,
  • Сценічна доля п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка»
  • «Наталка Полтавка» — перший драматичний твір нової української літератури, який, за влучним висловом Івана Карпенка-Карого, є «праматір'ю українського народного театру». П'єсу написав Іван Котляревський у 1819 Р., і вона відразу ж була поставлена у Полтаві за участю відомого актора Михайла Щепкіна. Із цього часу починається сценічне життя «Наталки Полтавки», яка
  • Старицький Михайло Петрович
  • Дата народження - 14 грудня - 1840 Дата смерті - 27 квітня - 1904 Старицький Михайло Петрович народився 14 грудня 1840р. у родині дрібного поміщика-дворянина, відставного ротмістра в із Кліщинці на Полтавщині. Рано осиротівши, виховувався під опікою дядько - В. Лисеняти, двоюрідного брата його матері, батька славетного українського композитора Миколи
  • Творчий доробок – Михайло Старицький
  • Михайло Старицький належить до тих постатей в історії вітчизняної культури, які викликають подив і шану розмаїттям таланту: він увійшов в історію як поет і драматург, прозаїк і перекладач, організатор театральної справи — режисер, актор, керівник театральних труп, активний громадський діяч. Поезія. Серед письменницького доробку М. Старицького окреме місце належить поетичній спадщині,
  • Література 70–90-Х років віх ст. І. Нечуй-Левицький. Панас мирний. І. Карпенко-Карий
  • Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з цієї теми; Розвивати вміння десятикласників аналізувати ху­дожні твори; творчі здібності учнів; виховувати са­мостійність та наполегливість у роботі. Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. Обладнання: різнорівневі завдання. ХІД УРОКУ І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ОголошенняТемиЙМетиУроку Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5
Размещено в разделе: Учебные программы

Литература в школе

Образы помещиков и...

Никакие неудачи не могут сломить его жажду наживы. И всякий раз, совершая неблаговидные поступки, ...

Критическое изображение армейского...

ДействиеЖизни,Офицеры стараются придумать для себя какое-то побочное занятие. Для большинства это, конечно, пьянство и ...

Распутин Прощание с...

Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году в поселке Усть-Уда, что стоит на Ангаре, ...

Романтика украинских сказок...

"Поздравляю публику с истинно веселою книгою— такими словами А. С. Пушкин встретил "Записки пасечника ...

Сатирическое изображение Москвы...

Сатирическое изображение Москвы и москвичей в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". На окраине ...


Самое читаемое

Учителям, школьникам и...

Verlibr.com содержит тесты по русскому языку и разделы по истории русской письменности. Поэтические загадки, ...

Уроки жизни в...

Уроки жизни в сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб» Цель: заинтересовать биографией ...

Тема життя й...

Тема життя й смерті в романі Л. Н. Толстого «Війна й мир» Однієї із самих ...

Любов і дружба...

мета: продовжити читання казки, розкрити поняття «любов» і «дружба», порівняти, як їх розуміють герої ...

Головні життєві цінності...

Мета: з’ясувати, які життєві цінності вважає головними автор казки; провести літературні паралелі; засвоїти терміни ...

Літературознавство й лінгвістика

Гарна книга - та, у якій автор говорить те, що повинне, не говорить того, ...

Текст як поняття...

Немає слова, що було б так замашисто, жваво, так виривалося б з-під самого серця, ...

Автор и идейно-смысловая...

Глаза читателя более строгие судьи, чем уши слушателя. Вольтер Автор и идейно-смысловая сторона искусства ...